Naše služby

Účelem společnosti ELCOMT je zkvalitnit činnost a funkci následujících oblastí :

 provoz zdrojů a soustav zásobovaných ze sítí dodavatelů energií
 zajišťovat provoz a údržbu transformačních stanic
 zajišťovat komplexní agendu příslušející pro provoz V.O. ( velkoodběr )
 snížení nákladů vyplývajících z provozu těchto energetických zařízení
 veškerou odpovědnost za smluvní podmínky ze strany dodavatele energie přebírá společnost.

Naše společnost pro Vás zajistí se zárukami:

— sjednávání odběrových diagramů, vyhodnocování spotřeby el. energie a plynu, a následné návrhy na úpravu tak, aby spotřeba byla co nejefektivnější

— určení nejvhodnější sazby za el. energii

— sledování spotřeby el. energie a plynu z hlediska odběratelské kázně a tím předcházet případným sankcím ze strany dodavatelů energií

— při pronájmu prostorů ve Vašich objektech zajistíme montáž podružných měřidel, včetně rozúčtování spotřebované energie na jednotlivé odběratele

— pravidelné kontroly kompenzace jalové energie

— návrhy na pravidelnou i mimořádnou údržbu energetického zařízení

— provedení analýzy odběrného místa s návrhem na úspory el. energie s co nejnižšími náklady na investice

— zajištění veškerých revizí vyhrazených zařízení jako, elektro nn,vn,elektrospotřebiče a pohyblivé přívody včetně elektronářadí, plynové spotřebiče, tlakové nádoby – sledování termínů těchto revizí

— zajišťujeme projektovou činnost s převzetím náležitostí až do vydání stavebního povolení a zajištění realizace

— pokud je Váš objekt napájen ze sítě Pražské teplárenské a.s., přebíráme projednávání smluvních podmínek Vašeho odběru a uzavírání smluv na dodávku tepla a jeho případné úpravy v návaznosti na skutečně spotřebované teplo.Měsíční sledování odběru tepla pro potřebu fakturace s P.T. a.s. včetně provozu těchto zařízení

— na základě uzavřené smlouvy, převezmeme uzavírání smluv s Pražskou plynárenskou a.s. včetně sledování a vyhodnocování spotřeby po jednotlivých měsících, úpravu diagramů a provozování těchto zařízení

Jednotlivé body návrhu služeb lze rozšířit nebo doplnit o specifické požadavky odběratele.
Cenové záležitosti jednotlivých služeb ( činností ) jsou určovány jako ceny smluvní na základě smlouvy o dílo.

Rádi bychom Vás informovali o současných kontrolách uplatňování zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší ze dne 14. února 2002, které provádí Česká inspekce životního prostředí. Prováděné kontroly jsou vzhledem ke vstupu ČR do Evropské Unie velmi důsledné! Náš kompletní servis - převzetí a zpracování veškerých náležitosti vedoucí k naplnění podstaty uvedeného zákona.

Podrobnější informace – viz ochrana ovzduší.